Publicaties Moll van Charante

 

 1. Moll van Charante A.W. Van Ziektegevoel tot klaaggedrag. Huisarts & Wetenschap 1979;21:­17-20.
 2. Moll van Charante A.W. Arbeidsverzuim in balen. Tijds Soc Gezondheidsz 1979;57­:167-70.
 3. Moll van Charante A.W. Ziektegevoel:ziektegedrag, een exploratieve analyse van het ziektege­drag in 163 gezinnen opgetekend gedurende de eerste twee jaren na hun vestiging in een hoogbouwmeerge­zinswo­ning. Diss. Krips Repro. Meppel 1980.
 4. Moll van Charante A.W. Onvrijwillig werkloos. Tijdschr Soc Gezondheidsz 1981;59:704-5.
 5. Moll van Charante A.W. Woonsituatie & ziektegedrag, enkele nieuwe gegevens in een oude discussie. Tijdschr Soc Gez­ond­heidsz 1982;60:170-6.
 6. Moll van Charante A.W. Overheidsspecifieke arbeidsongeschiktheid, een reactie. Tijdschr Soc Gezondheidsz 1983;61:­98­6-7.
 7. Moll van Charante A.W. Risico’s van het werken met 2.4.5-T-ester. Een retrospectieve cohortstudie. Tijdschr Soc Gezond­heidsz 1985;63:661-4, naar aanleiding van kamervragen.
 8. Moll van Charante A.W. Bedrijfs-EHBO en ongevalsregistratie. Maandbl Arbeidsomst 1987;10:600-6.
 9. Moll van Charante A.W. & Mulder P.G.H. Perceptual acuity and the risk of industrial acci­dents. Am J Epidemiol 1990;131:652-63.
 10. Moll van Charante A.W. & Mulder P.G.H. Posture control and the risk of industrial accidents: a stabilografic investigati­on in a naval shipyard. Ann occup Hyg 1991;35:505-15.
 11. Moll van Charante A.W. Ongevalsrisico en bedrijfstak, een exploratief onderzoek naar de kwaliteit van het ongevalsre­gister van de Arbeidsinspectie. Tijdschr toegepaste Arbowetenschap 1991;4:42-8.
 12. Moll van Charante A.W. Luchtionisatie, effecten op gezondheid en welbevinden, een litera­tuurstudie. Maandbl Arbeids­omst 1991;67:36-9. Overgenomen in NVS-nieuws van de Nederlandse Vereniging voor Stralingshygiëne.
 13. Moll van Charante A.W. & Nauta A.P. Lyme-borreliose als beroepsziekte, een vergelijkend onderzoek. Tijdschr toegepaste Arbowetenschap 1991;4:2-5.
 14. Moll van Charante A.W., Nauta A.P., Kuiper H. Lyme-borreliose als beroepsziekte II, een incidentie-onderzoek. Tijdschr toegepaste Arbowetenschap 1992;5:60-7.
 15. Moll van Charante A.W. ‘Terugdringen ziekteverzuim overheid’: verslag van een interventie in verzuimgedrag. Tijdschr toegepaste Arbowetenschap 1993;6:18-24.
 16. Moll van Charante A.W., Mulder P.G.H., Vink G. Effecten van intensieve verzuimbegelei­ding, een multivariate aanpak. Tijdschr Soc Gezond­heidsz 1994;72:285-92.
 17. Moll van Charante A.W., Groen J., Osterhaus ADME. Risk of infections transmitted by arthropods and rodents in forestry workers. Eur J Epid 1994;10:349-51.
 18. Moll van Charante A.W., Mulder P.G.H., Ridder P.G.H. Drie methoden voor analyse van spreekuurgegevens vergeleken. Tijdsch toegepaste Arbowe­tenschap 1995;8:38-44.
 19. Moll van Charante A.W., Groen J., Martina, B.E.E., Rypkema, S.G.T., Mulder P.G.H., Oster­haus A.D.M.E. Risk of infection transmitted by arthropods and rodents in forestry workers and muskrat catchers. Epidemiology 1995;6:(4) abstract nr 141.
 20. Moll van Charante A.W. De begrippen gevaar en risico. Arbeidsomstandigheden Concreet 1995;4:327-8.
 21. Moll van Charante A.W. & Mulder P.G.H. Effects of smog on absenteeism in forestry workers. Arch Environ Health 1996;51:34-41.
 22. Moll van Charante A.W. I-SZW registreert nu meer dan alleen letsel. Arbeidsomstandigheden 1996;72:346-9.
 23. Moll van Charante A.W. Het ziekte-informatie formulier, instrument voor arbozorg. Tijdschr. toegepaste Arbowetenschap. 1996;9:50-5.
 24. Moll van Charante, A.W. & Mulder, P.G.H. Frequency and duration of absence from work as functions of workforce characteristics. J Occup Environ Med 1997;39:248-58.
 25. Moll van Charante A.W. & Mulder P.G.H. Reporting industrial accidents in the Netherlands.
 26. IEA. Münster, September 1997, Proceedings, abstract nr 224.
 27. Moll van Charante A.W. De preventieve effecten van verzuimbegeleiding, verslag van een natuurlijk experiment. Tijdschrift voor toegepaste Arbowetenschap 1997;5:58-64.
 28. Moll van Charante A.W. Modelonderzoek ziekteverzuim Belastingdienst. Arboadviesbureau, Arbomanagement Groep AMG. ‘s Gravenhage 1997.
 29. Moll van Charante A.W., Groen J, Mulder P.G.H. & A.D.M.E. Osterhaus. Occupational risks of zoonotic infections in Dutch forestry workers and muskrat catchers. Eur J Epidem 1998;14:­109-116.
 30. Moll van Charante A.W. Arbowetenschap, hoezo? Arbeidsomstandigheden 1998;5:39.
 31. Moll van Charante A.W. & Mulder P.G.H. Reporting of industrial accidents in the Nether­lands. Am J Epidemiol 1998;148:182-90.
 32. Moll van Charante A.W. & Hessen D.J. Classificatie van arboproblemen in arbo-hoofdgroe­pen, een validering. Tijdschrift voor toegepaste Arbowetenschap 1998;11:8-13.
 33. Moll van Charante A.W., Hessen D.J. & J.J. Tellekamp. De pre­ven­tieve effec­ten van verzuim­begelei­ding op de duur van onbege­leid verzuim, een natuurlijk experiment II. Tijdschrift voor toege­paste Arbowetenschap 1998;12:18-24.
 34. Moll van Charante A.W. & Mulder P.G.H. Verzuimpreventie door ver­zuimbege­lei­ding, bedrijfs­artsgebonden effecten op begeleid en nieuw verzuim. Tijd­schrift voor Bedrijfs- en Verzeke­rings­genees­kunde TBV 1999;7:218-24.
 35. Moll van Charante A.W. De WAO, een oplosbaar probleem. Sociaal Bestek 2001;1­0:9.
 36. Moll van Charante A.W, Mulder P.G.H. & Leijten J.L. Arbode­skundig­heid be­drijfs­art­sen neemt voortijdig af. Arbeidsomstandig­heden 77;2001,6:42-5.
 37. Moll van Charante A.W & Mulder P.G.H. Woonstreek en werk, determinanten van duurzame reïntegra­tie. Maand­blad voor Reïnte­gratie 2;2002,2:29-33.
 38. Moll van Charante A.W., Mulder P.G.H. & Leijten J.L. Bedrijfsarts kan langdurig verzuim voorspel­len. Ar­beidsomstandighe­den 78;2002,1/2:32-4.
 39. Moll van Charante A.W. & Mulder P.G.H. Wie vervangt de bedrijfsarts? Maandblad voor Reïntegra­tie 2;2002,10:30-4.
 40. Moll van Charante A.W. Demotivatie, voorportaal van de WAO. Ar­beidsomstandig­heden 78;2002, ­7/8:34-5.
 41. Moll van Charante, A.W. Resultaatgestuurde verzuimbegeleiding als aanvulling op de procesgestuur­de benadering. TBV 2004;12:305-306.
 42. Moll van Charante, A.W. Methodisch gebruik van verzuimindicatoren. Repliek op commentaar, in Lezersforum. TBV 2005;13:66-67.
 43. Moll van Charante A.W. Resultaatgestuurde verzuimbegeleiding als aanvulling op de procesge­stuurde benadering. Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 12, nr. 10 (october 2004); 205-306.
 44. Moll van Charante A.W. Repliek in Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 13, nr. 3 (mrt 2005); 66-67.
 45. Moll van Charante A.W. & Mulder P.G.H. Het poortwachtereffect. Maandblad voor Reïntegratie nr. 6 (juni 2005); 27-30.
 46. Moll van Charante A.W. Inzicht in prestaties met resultaatgestuurde verzuimbege­leiding. Maandblad Reïntegra­tie 5;2005,4:27-30.
 47. Moll van Charante A.W. & Mulder P.G.H. Poortwachter, twee jaar later.
  Maandblad voor Reïntegratie, nr. 3 (maart 2007); 18-22.

Co-auteurschap

 1. Kuiper H., Jongh B.M. de, Nauta A.P., Houweling H., Wiessing L.G, Moll van Charante A.W., Spanjaard L., Lyme Borreliosis in Dutch forestry workers. J Inf Dis 1991;23:279-86.
 2. Kuiper H., Dam A.P. van, Moll van Charante A.W., Nauta A.P., Dankert J., One year follow-up study to assess the prevalence and incidence of lyme borreliosis among Dutch forstry workers. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 1993;12:413-18.
 3. Groen J., Bruijn A., Gerding M.N., Jordans J.G.M., Moll van Charante A.W. & A.D.M.E. Oster­haus. Hantavirus antigen detection in kidney biopsies from patients with nephropathia epidemica. Clin Nephrology 1996;46:379-83.