Home

Geactualiseerd d.d. 15-02-2017

Charante Verzuimbeheer

Charante Verzuimbeheer helpt casemanagers bij een efficiënter en succesvoller verzuimbeheersing.

Wat is Charante Verzuimbeheer?
Charante Verzuimbeheer is een statistische applicatie die bij de ziekmelding de casemanager helpt bij zijn inschatting van de verzuimduur en van de daaropvolgende arbeidsactieve periode.

Op basis van vergelijking en analyse van historische data adviseert de applicatie:

 • de oproepselectie voor het verzuimspreekuur
 • de startdatum voor een effectieve verzuimbegeleiding
 • het type arbo-professional voor het meeste effectieve management van het aangemelde verzuim

Achteraf schat de applicatie de relatieve effectiviteit, zowel van begeleide als van spontane werkhervattingen.
Op deze manier helpt Charante Verzuimbeheer bij de inrichting van het verzuimspreekuur en bij de verbreding van de verzuimanalyse door middel van benchmarking.

Wanneer wordt Charante Verzuimbeheer ingezet?
Charante Verzuimbeheer analyseert en vergelijkt het verzuimscenario van individuele medewerkers om op basis daarvan hun verzuimrisico in te schatten. Bij de ziekmelding ondersteunt de applicatie de casemanager bij drie essentiële keuzeprocessen.

 • Wie wordt er opgeroepen voor het spreekuur?
  De inschatting van het verzuimrisico onderbouwt de selectie bij het oproepen voor het verzuimspreekuur. Let wel, de applicatie adviseert en laat daarmee de intuïtieve selectie vrij.
 • Wanneer moet een medewerker worden opgeroepen?
  Met het oog op een optimaal resultaat wordt aan de hand van het verzuimrisico een startdatum voor begeleiding aanbevolen. Dit advies helpt bij de intuïtieve inschatting van de oproeptermijn.
 • Welke type begeleiding is het meest effectief?
  Op basis van de gesignaleerde verzuimoorzaak adviseert de applicatie welk type arbo-professional de reïntegratie zal verzorgen: bedrijfsverpleegkundige, fysiotherapeut, bedrijfsmaatschappelijk werker, arbeidsdeskundige of bedrijfsarts.

Na de werkhervatting kan de applicatie een indruk geven van de relatieve effectiviteit van:

 • het tempo en de duurzaamheid van de verzorgde begeleiding (benchmark begeleid verzuim)
 • het tempo en de duurzaamheid van de spontane werkhervattingen (benchmark verzuimcultuur

Wie zijn de initiatiefnemers van Charante Verzuimbeheer?
Charante Verzuimbeheer is, in samenwerking met statistici van twee universiteiten, ontwikkeld door bedrijfsarts en epidemioloog Anton Moll van Charante, klik hier. De ontwikkeling van de applicatie is ondergebracht in Charante Verzuimbeheer BV waarin aandeelhouders zijn vertegenwoordigd uit private equity, IT-development en HR & Salarisverwerkingsdienstverlening.

Hoe werkt Charante Verzuimbeheer?
Het concept van Charante Verzuimbeheer komt voort uit de medisch-statistische vakdiscipline epidemiologie die gericht is op de overeenkomsten tussen verschillende ziektegevallen.
Deze vergelijkings- en analysediscipline is toegepast op een bestand van honderdduizenden historische en afgeronde gevallen van ziekteverzuim.
De algoritmen die daaruit voortkomen zijn ontwikkeld tot een IT applicatie die actuele gelijkwaardige en gelijkaardige verzuimgevallen beoordeelt en vervolgens onderbouwde individuele behandeladviezen afgeeft.

Aan de ontwikkeling van de Charante Verzuimbeheer applicatie is, inclusief een 30-tal publicaties, jarenlang onderzoek naar zeer grote verzuimbestanden voorafgegaan. Deze bestanden, beschikbaar gesteld door arbodiensten en verzekeraars, bevatten honderdduizenden ziekmeldingen verdeeld over een groot aantal bedrijfstakken.

Charante Verzuimbeheer is een hulpmiddel en heeft een voorspellende waarde. Het is geen glazen bol. Echter, daar waar de casemanager twijfel kent over de te nemen stappen kan de applicatie zijn toegevoegde waarde bewijzen.

Charante Verzuimbeheer kan drie potentiële kostenposten voorkomen:

 • bij verwacht spontaan herstel, kan de inzet van professionals worden vermeden
 • dan wordt ook het risico van medicalisering vermeden
 • onderdeel van de geadviseerde verzuimbegeleiding vormt het advies voor het type begeleider, voor de specifieke aanpak van de verzuimoorzaak. Daardoor efficiëntere inzet van bedrijfsartsen en andere professionals.

Waarom Charante Verzuimbeheer?

Charante Verzuimbeheer leidt tot objectievere verzuiminterventie
Elke ziekmelding roept dezelfde vraag op: wat moet ik hiermee? Snel ingrijpen en er bovenop zitten? En wanneer dan? En wie gaat dat begeleiden? Of moet ik de medewerker rustig de tijd geven en geen wantrouwen uitstralen?

De verzuimaanpak via een protocol is doorgaans getalsmatig objectief maar doet geen recht aan het individuele verzuim. Een aanpak gebaseerd op het gevoel van de casemanager levert wel maatwerk op maar is subjectief en volledig afhankelijk van de individuele inschatting.

Charante Verzuimbeheer

 • levert onderbouwd verzuimadvies
 • vermijdt de rigiditeit en de beperkte capaciteit van het protocol
 • helpt de casemanager om de subjectiviteit van de persoonlijke inschatting tot een minimum terug te brengen en zijn besluit met argumenten te verstevigen

Kostenefficiënte verzuiminterventies
Verzuim is kostbaar. Langdurig verzuim en eventuele arbeidsongeschiktheid zijn met 104 weken loondoorbetaling bij ziekte en 10 jaar premiedifferentiatie (volgens het Nederlandse sociale zekerheidsstelsel) forse kostenposten voor iedere werkgever. Genoeg reden om de verzuimaanpak kostenefficiënt in te richten.

De verzuimaanpak volgens Charante Verzuimbeheer helpt de casemanager bij zijn taak om verzuim te begeleiden. Hij kan zich concentreren op serieus risicoverzuim; de gevallen waarvan de klachten net zo onduidelijk zijn als het moment van terugkeer. En hij krijgt advies over de inzet van professionals om het herstel zo snel en zo duurzaam mogelijk te laten verlopen.

Bedrijfsvoering vereist voorspelling van verwachte  verzuimduur
Verzuim verstoort de bedrijfsplanning. Kan het werk blijven liggen of moet er acuut vervanging geregeld worden? Kan de afdeling het zelf opvangen en omgaan met een hogere werkdruk of is extra capaciteit noodzakelijk?

Charante Verzuimbeheer

 • voorziet in een voorspelling van de verzuimduur en van de arbeidsactieve periode erna
 • levert waardevolle en relevante informatie voor de personeelsplanning en
 • is een novum in de bedrijfsgezondheidszorg

Wat kost Charante Verzuimbeheer?
Abonnement

Charante Verzuimbeheer is als abonnement beschikbaar per maand, waarvan de eerste maand als onbetaalde proeftijd wordt aangeboden. Prijs op aanvraag

Fee per geadviseerd verzuim
Charante Verzuimbeheer maakt voor ieder verzuim een individueel verzuimadvies per verzuim. Vanaf grotere volumes wordt een kortingsstaffel gehanteerd. Prijs op aanvraag

Maatwerk rapporten
Op basis van aangeleverde verzuimmeldingen kunnen maatwerk-rapporten worden geleverd ten behoeve van:

 • inzicht in gerealiseerd verzuim versus verwacht verzuim, per bedrijfsonderdeel
 • inzicht in gerealiseerd verzuim versus verwacht verzuim, per inleenklant (voor flexbranche)